Spolek

logo

Historie spolku Česko-slovinská společnost (cz-slo-spolecnost.eu) sahá k mým prvním kontaktům se slovinským prostředím na jaře 1986. V rámci vědecké přípravy z geografie u akademika prof. dr. Ivana Gamse na Filozofické fakultě Univerzity Ljubljana (dále jen ULj.) mě tam vyslal na čtyřměsíční stáž můj ctěný školitel, prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc., což se mně v té době zdálo, že se do Jugoslávie dostávám, po předchozím více nežli dvouletém schvalování různými orgány, poprvé a také naposledy. Jelikož mně v té době ani PdF MU (tehdy UJEP), ani MŠMT nebyly schopny nejen zajistit prostředky na pobyt a jen nejistě a neochotně naznačovali stipendium z přijímající školy, o to víc jsem uvítal doporučující dopis k prof. dr. Tomo Korošcovi z Fakulty společenských věd ULj. od prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc., který prof. Korošce znal ze svého působení jako lektora JČ v Lublani koncem sedmdesátých let. Tento dopis a následné setkání s prof. Korošcem pak mělo pro mě a potažmo i dnešní spolek vpravdě osudový význam. Zejména nezapomenutelný pan profesor Korošec se mě přímo otcovsky ujal, každý víkend mě zval na výlety po Slovinsku (nezapomenutelný rybolov na Soči a Lepeně atd.) a cestou mě seznamoval s historií prvorepublikových česko-slovinských vztahů, seznámil mě se svým učitelem a zakladatelem těchto vztahů prof. dr. Borisem Urbančičem (viz: Urbančič, B., 1995, Česko-slovinské kulturní styky, Euroslavica, Praha, ISBN 80-85494-18-3) a vyjádřil přesvědčení, že se režim u nás snad už dlouho neudrží a až se tak stane, byl by rád, kdybych ze své pozice VŠ učitele u nás obnovil a dále rozvíjel naši tradiční a po dlouhou dobu přerušenou vzájemnost. Příslib, který jsem mu tehdy dal, jsem netušil, že by mohl být reálný, stalo se však. Naštěstí; tak to mohu dnes s časovým odstupem hodnotit.

No a po převratu při nové studijní stáži v letech 1994 a 1995 jsem již v samostatném Slovinsku začal na tom pracovat – společensky i pracovně jsem se tam seznámil s mnoha dalšími významnými osobnostmi i prostými lidmi, vzájemně jsme se začali navštěvovat, mj. jsem v r. 1996 organizoval geologickou exkurzi absolventů studia geologie z NTF ULj. na Moravě. Od roku 1997, kdy jsem poprvé a od té doby pak již každoročně zorganizoval v rámci povinného učitelského studia přírodopisu (biologických a geologických předmětů) na PdF MU studenty velmi oblíbenou a společensky i studijně neobyčejně účinnou zahraniční přírodovědnou exkurzi do slovinské vysokohorské, krasové, přímořské a mořské přírody, jsem již v následujícím roce pro Masarykovu univerzitu přihlásil síť CEEPUS se slovinskými VŠ. Tehdy a ještě po několik let to byla v Brně jediná síť CEEPUSu, v ČR jsme dlouhé roky byli tři nebo čtyři koordinátoři, a proto jsem bohatě využíval dostatku prostředků DZS MŠMZ na podporu nejen učitelských, ale hlavně studentských recipročních mobilit. Napomáhaly tomu i udělené granty ze Sorosova Open Society Fund. Do doby přistoupení do EU v roce 2004, od kdy již začal fungovat organizačně jednodušší program ERASMUS, přijelo k nám do konce roku 2010 necelá desítka slovinských studentů a o něco vyšší počet našich studentů vycestovalo na 1 – 2 semestrové studium na Pedagogickou, Přírodovědecko-technickou a Biotechnickou fakultu ULj. a později, po navázání velmi přátelských kontaktů s tamním vedením, na Pedagogickou fakultu Univerzity na Primorskem do Koperu. K nám do Brna přijížděli slovinští studenti geologie, biologie, chemie, učitelství 1. stupně ZŠ a přírodovědných předmětů na PdF a PřF MU. Za vstřícnost mnohých kolegů z PřF MU vůči mým projektovým slovinským studentům a VŠ učitelům jsem byl (a stále jsem) velmi vděčný o to víc, že s těmito cizinci měli nehonorovanou práci navíc a slovinské studenty od koordinátora z jiné fakulty MU vlastně ani nebyli povinni přijímat. (pozn.: - toto vše se poněkud nadstandardně vymykalo z běžné úřední praxe, což pracovnice a vedení CZS MU nejen tolerovaly, ale vlastně mě i při nedobrovolném odchodu z fakulty písemně ocelily jako jednoho z nejlepších koordinátorů LLP Erasmus a CEEPUS na MU.) Visiting-profesoři prof. dr. Jože Pezdič, prof. dr. France Šušteršič, prof. dr. Breda Mirtičová a mnozí další dostávali u nás slušná stipendia CEEPUS a přednášeli i celý semestr na PřF MU (vyjížděli i na PřF UP do Olomouce) své geologické specializace v rámci slušně navštěvovaných volitelných předmětů. Kratší několikatýdenní výukové pobyty CEEPUS na PdF MU se týkaly kolegů z partnerské PdF ULj., např. prof. dr. Bredy Mirtičové, doc. dr. Darji Skribe Dimecové, doc. dr. Mají Umekové a mnoha dalších, vycestoval mj. i doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc, prof. RNDr. Milan Novák, CSc., doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc. a další. V rámci LLP Erasmus za roky 2004 až 2010 k nám přijelo mnoho dalších slovinských učitelů a studentů, většinou na semestr. Recipročně pak každý semestr od nás vyjíždělo několik studentů, celkem to byly desítky bezvýhradně spokojených studentů, kteří tam byli mnozí poprvé, někteří tam i navázali osobní přátelství (pár absolventek se tam pak i provdalo) a často do Slovinska cestují. Mnozí se stali členy nebo sympatizanty našeho spolku - viz web.

Více organizovanou podobu získala tato zájmová skupina v roce 2002. V té době jsem na PdF MU měl tu čest býti mentorem významného slovinského geografa a diplomata, pana Matjaže Puce z Lublaně, kterého ke mně na jednoměsíční stáž přes CEEPUS poslal jako svého doktoranda můj přítel prof. dr. France Šušteršič. Z Matjažem jsme se brzy velmi spřátelili a jakmile pak z nově získaného vztahu k naší zemi získal diplomatický post na slovinském velvyslanectví v Praze, inicioval mj. založení česko-slovinské společnosti. Zpočátku jsme spolu s mými studenty těmto jeho přáním odolávali, nicméně nakonec jsem souhlasil se založením a oficiální registrací spolku - viz web. Spolek dál fungoval na obvyklé bázi organizace recipročních studijních a kulturních mobilit a z dalších významnějších aktivit lze uvést vydání popularizační a studijní publikace o Slovinsku (Matyášek, J., 2004, Slovinsko - cesty do přírody. MU Brno, 205 s., ISBN 80-210-3392-4) v nákladu 500 ks a pro velký zájem fy. Gorenje v dotisku dalších 500 výtisků. Dnes je publikace již rozebraná a jeví se zájem a potřeba reedice. Kniha mohla být vydána jen Matjažovou zásluhou, neboť na ni získal peníze od slovinských sponzorů, mj. velmi podstatně i od obchodního zastoupení Gorenje v ČR (již proto si neodpouštím doporučovat svému okolí i členům koupi bílé techniky, kuchyní atd. od této přední světové firmy). Při založení spolku jsme v dobré víře, později se ukázalo, že naivně, chtěli pořídit i účet, kam bychom přispívali výhradně jen Matjaž a já; od studentů a dalších slovenofilů jsme žádné příspěvky nechtěli a ve stanovách kromě toho nemáme ani členské legitimace. Takže Matjaž věnoval 1.000,- DM, já 1.000,- Kč a založili jsme u KB a.s. účet. Asi za rok jsme zjistili, že nám ho banka, pyšnící se s každoročními mnohamiliardovými zisky, legálně a elegantně vysává a za pár let by s takovou nezbylo nic. Proto jsme zbývající peníze vybrali, za tu drzost zrušení účtu jsem jim pak ještě zaplatil pokutu 500 Kč a zbytek jsme s Matjažem veřejně rozdělili na přilepšenou našim studentům v Lublani za jejich semestrálního pobytu. Od té doby jsme účet neměli, nepotřebovali a nijak neúřadovali.

Změnilo se to až na jaře 2012. To jsem na Krajském úřadu JmK přihlásil dvouletý projekt OP VK č. 1.07/1.3.41/02.0055 „Přírodovědné DVPP a inovace ŠVP škol JmK s využitím praktických zahraničního terénních praxí a stáží“ pro roky 2013 a 2014, v celkové hodnotě cca 2.350.000 Kč, a k našemu milému překvapení jsme uspěli – projekty.cz-slo-spolecnost.eu. Pro vydávání projektových OSVĚDČENÍ o absolvování přírodovědného Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) jsme získali celostátně platnou akreditaci z MŠMT. K řešení bylo nutno mj. i založit projektový účet; bez poplatků jsme k plné spokojenosti zvolili FIO-banku. Třemi klíčovými aktivitami projektu byly: 1. čtyři jednotýdenní exkurze do slovinské přírody pro 4 x 40 pedagogů a vychovatelů z MŠ, ZŠ a SŠ Jihomoravského kraje, 2. dvě týdenní manažerské stáže vedoucích pracovníků škol JmK na slovinských školách a zařízeních pro min. 10 našich ředitelů ZŠ a SŠ a 3. na závěr řešení projektu vydat z konaných aktivit v nákladu 1.000 výtisků Metodickou publikaci, která obsahuje tištěnou textovou část plus přiložené DVD s textem a fotografiemi. Obsah slouží především školám v JmK pro inovaci jejich školních vzdělávacích programů (ŠVP) a kromě našich a slovinských lektorů zde dostali prostor k publikaci i mnozí zúčastnění a přírodovědně proškolovaní pedagogové (Matyášek, P., 2014, Metodická publikace. Nová škola, Brno, 96 s., ISBN: 978-80-7289-652-3). Všech 160 pedagogů a 15 ředitelů bylo s našimi vzdělávacími a společenskými aktivitami projektu velmi spokojeni, jak o tom svědčí bezvýhradně velmi pozitivní anonymní i jmenovité reference mnoha účastníků na webu projektu.

Spolek Česko-slovinská společnost měl zájem rozšířit své reciproční mobility a kulturně-vzdělávací aktivity i na Slovensko (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici) a zejména do Bosny a Hercegoviny (Univerzita Sarajevo, Univerzita Tuzla). Všude tam máme velmi dobré a trvalé přátelské kontakty, proto jsme tam v minulých letech uspořádali několik geografických a geologických exkurzí, resp. k nám na naše stipendium CEEPUS přicestovala řada slovenských a bosenských VŠ učitelů. Vydat a za podpory trilaterálního kanadsko-bosensko-českého grantu naším spolkem darovat do Federace Bosny a Hercegoviny naše učebnice neživé přírody (obdoba Přírodopis pro 9. roč. ZŠ) se nám, i přes nezměrné úsilí, nepodařilo. Škoda, vícekrát jsme to pak již nezkoušeli, čehož bosenští kolegové z Přírodovědecko-matematické fakulty Univerzity Sarajevo i naše tamní ambasáda docela litovali.

Kromě těchto přírodovědných aktivit jsme uskutečnili ve vlastní režii i několik přijetí slovinských pěveckých sborů, např. chrámový chlapecký sbor od pana faráře Vláda Pečnika z Kovoru u Tržiče, který zpíval při bohoslužbách v Praze, Brně, Vranově u Brna aj.. Nejvýznamnější však byla opakovaná návštěva Domžalského komorního sboru z Domžale u Lublaně, který koncertoval v Ivančicích u Brna, na ZŠ Brno, Chalabalova a v několika brněnských chrámech – viz web. T. č. nejnovější kulturní aktivitou spolku, ve spolupráci s brněnským Vachovým sborem moravských učitelek VSMU je pěvecký zájezd do Lublaně a Domžale ve dnech 6. – 10. května 2015 – viz web. Při všech významných aktivitách spolku napomáhá slovinské velvyslanectví v Praze, naposled to byla Její Excelence, velvyslankyně paní dr. Smiljana Knezová; těšíme se na letošní jarní nástup nového velvyslance. Z uvedeného je vidět, že jsme spolek malý, skromný, neformálně organizovaný, prakticky bez finančních prostředků (na loňský rok jsme dotaci na příjezd slovinských zpěváků do ČR od OK MMB nedostali a ani na letošní květnový výjezd našich členů a VSMU do Slovinska od OK MMB velmi pravděpodobně nic nedostaneme). Sponzory nemáme, shánět neumíme, žebrat nechceme, vše si platíme ze svého.

Činnost spolku je více-méně spontánní, dobrovolná a nenásilná a hlavním smyslem veškerého našeho konání je mít vše slovinské takříkajíc v srdci a přáli bychom si, a děláme vše pro to, aby i Slovinci v našem okolí měli dobrý vztah k nám a naší zemi. V tomto duchu, s těmito kořeny a historií chci spolek letos na jaře předat mladším a možná i aktivnějším s novými myšlenkami, orientací a plány. Nicméně, máme všichni i nadále chuť usilovat z ESF a státních prostředků pokud možno obou zemí, resp. od slovinských podnikatelských subjektů, o další podporu, případný sponzoring a především granty, tedy - s nezbytným a tentokrát již normálním financováním a naším dobrovolnickým nasazením dále rozvíjet dávný odkaz prof. Borise Urbančiče, ideje prof. Tomo Korošce, p. Matjaže Puce, našeho prof. Přemysla Hausera, četných a často dnes již pozapomenutých starých dobrých slovenofilů … Snad se nám to v rámci skromných možností trochu daří a doufejme i nadále bude.

V Brně dne 31. 1. 2015

doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc., (bývalý) předseda spolku Česko-slovinská společnost (cz-slo-spolecnost.eu)


Orgány zapsaného spolku (13. 10. 2015 - nadále)

Výbor

 • Mgr. Alena Šamonilová – předsedkyně
 • Ing. Helena Jedličková, Ph.D. – člen
 • doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. – člen

Revizní komise

 • PaedDr. Ludmila Lešová - předsedkyně
 • Mgr. Soňa Kolářová - člen
 • Martin Jelínek - člen

Čestný předseda

 • Prof. PhDr. Přemysl Hauser, CSc. (†)

Orgány občanského sdružení (1. 11. 2002 - 12. 10. 2015)

Výbor

 • doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. – předseda
 • Mgr. Lenka Hradilová Ogorevc – člen
 • Mag. Matjaž Puc – hospodář (†)

Revizní komise

 • doc. RNDr. Jindřich Kynický, Ph.D.
 • Mgr. Simona Stoligová
 • Mgr. Milan Geršl

Čestný předseda

 • Prof. PhDr. Přemysl Hauser, CSc. (†)

Členové z ČR a SLOVINSKA

 • Ing. Helena Jedličková, Ph.D.
 • Mgr. Mateja Kosi (FF MU)
 • Mgr. Soňa Kolářová
 • PaedDr. Ludmila Lešová
 • Ing. Bc. Marie Matyášková
 • Mgr. Lenka Samohýlová
 • Mgr. Alena Šamonilová
 • doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
 • Martin Jelínek
 • Doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc.
 • JUDr. Bc. Patrik Matyášek, Ph.D.

Sympatizanti z ČR

 • Mgr. Simona Stoligová
 • Mgr. Jiří Matyášek
 • Mgr. Iveta Matyášková
 • Bc. Martin Matyášek
 • Mgr. Irena Lidmilová
 • Doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.
 • Prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.
 • Mgr. Barbora Smolíková
 • Mag. Albina Lipovec
 • Mgr. Stanislava Matušinová
 • Mgr. Lenka Švecová
 • Mgr. Lucie Pospíšilová
 • Mgr. Zuzana Zítková
 • Mgr. Petr Skula
 • Mgr. Daniela Červinková
 • Mgr. Kateřina Slavíčková
 • Mgr. Martina Kokošínská
 • Zdeněk Navrátil
 • Mgr. Barbora Gloserová
 • Mgr. Miriam Hejzlarová
 • Mgr. Iva Kalášková
 • Mgr. Kateřina Konečná
 • Mgr. Lucie Doubravská
 • Mgr. Šárka Kopecká
 • Mgr. Daniela Nerušilová
 • Mgr. Anna Kučeříková
 • Mgr. Iva Pavlatová
 • Mgr. Jiří Pavlata

Sympatizanti ze SLO

 • Prof. dr. France Šušteršič
 • Prof. dr. Tomo Korošec
 • Davor Kravanja (UPr Koper)
 • Veselka Šorli Puc
 • Vekoslav Kebe
 • Mirko Dolinšek
 • dr. Natalija Komljanc
 • dr. Majda Naji
 • Prof. dr. Jože Pezdič
 • dr. Jana Bezjak
 • Prof. dr. Breda Mirtič
 • akad. prof. dr. Ivan Gams (†)
 • Prof. dr. Barbara Bajd
 • doc. dr. Darja Skribe Dimec
 • doc. dr. Maja Umek
 • doc. dr. Verena Koch
 • doc. dr. Stojan Kostanjevec
 • prof. dr. Jelka Strgar
 • doc. dr. Iztok Tomažič
 • mag. Rudi Ocepek
 • dr. Claudio Battelli
 • mag. Petra Furlan
 • dr. Nataša Orbanič Dolenc
 • Msgre. Vlado Pečnik (†)
 • Primož Štoka
 • Marica Štoka
 • doc. dr. Jožica Škofic
 • Mag. Matjaž Puc (†)

Mgr. Stanislava Matušinová

Ze svého studijního pobytu na PdF Univerzity Ljubljana v rámci LLP ERASMUS

Erasmus studenti

Blog we feel sLOVEnia

Současné platné spolkové dokumenty

Původní dokumenty občanského sdružení

Finance
 • Účet u FIO-banky č. 2100510349/2010
 • aktivní pro vkladatele
Akreditace spolku z MŠMT ČR pro Přírodovědné další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)